Styret

Leder: Hanne Berit Eid

Nestleder: Andrew Holter

Styremedlem: Marit Aabel Kulseng

Styremedlem: Gunhild Lien

Vara: Sissel Gjersum, Maria Vinje Kloed, Ingrid Austlid Rise

Kasserer: Marit Johansen

Sekretær: Caroline Nesbø Baker

Driftsansvarlig: Lars Erland Kronstrand

Utstillingskomite:

Leder: Gunhild Lien

Medlem: Kjersti Lande

Medlem: Ronja Bordevik

Medem: Sissel Gjersum

Medlem: Marte Rognerud

Vara: Per Hess, Kari Anne H. Bahri

Fest og arrangementskomiteen: 

Leder: Marit Aabel Kulseng

Vaktkomiteen: 

Leder: Ingrid Austlid Rise

Opphengskomiteen: 

Leder: Sissel Gjersum

Kunstspiren:

Medlem: Maria Vinje Kloed

Medlem: Nomi Mortensen

Medlem: Elin Sogn

Medlem: Anine Bøe Johnsen

Organisasjon

Vedtekter for Kongsberg Kunstforening

 Sist revidert på årsmøte 22. mars 2023 

§ 1: Formål

Kongsberg Kunstforening (heretter kalt Kunstforeningen) skal gjennom utstillinger og andre arrangementer stimulere interessen og høyne forståelsen for bildende kunst og kunsthåndverk. Innenfor denne rammen skal det også presenteres andre uttrykksformer som avspeiler nye kunstretninger.

Kunstforeningen er tilsluttet Norske kunstforeninger.

§ 2: Medlemskap

Enhver interessert kan bli personlig medlem av foreningen mot å betale den kontingenten som årsmøtet har fastsatt. Bedrifter eller organisasjoner kan være medlemmer til støtte for foreningens arbeid. Kontingenten gjelder for kalenderåret. Vedtatt kontingent skal betales innen fastsatt tidsfrist. 

§ 3: Medlemsfordeler

a)   Personlige medlemmer får ved kjøp av utstilte kunstverk 10% rabatt regnet i forhold til fastsatt listepris, ekskl. Stortingets fastsatt kunstavgift, dog begrenset til kr 1000 per kunstverk.Medlemskap må være registrert senest dagen før utstillingsåpning.

b)   For tillitsvalgte i KKF gjelder ingen beløpsbegrensning når rabatt beregnes.

c)   Medlemmer kan leie Kunstforeningens lokaler påLåven til private arrangementer mot å betale en kompensasjon. Lokalet kan ikke leies til kommersielle arrange­menter eller utstillinger. Styret godkjenner og avslår søknader om utlån og fastsetter for øvrig leievilkår og leiepris.

§ 4: Styrets sammensetning

Kunstforeningens virksomhet ledes av et styre av 6 medlemmer og 2 varamedlemmer. Minst ett av styrets medlemmer bør være utøvende kunstner.Styret er beslutningsdyktig når 4 medlemmer er til stede. Saker avgjøres med alminnelig flertall. Det føres protokoll for styrets møter. 

§ 5: Styrets mandat

Styret skal holdes orientert om komiteenes arbeid og påse at planlagte utstillinger og arrangementer gjennomføres i forhold til foreningens formål og innenfor de økonomiske rammer som stilles til disposisjon av styret. Styret kan i perioden mellom to årsmøter opprette ad hoc komiteer for å arbeide med oppgaver og prosjekter som ikke naturlig faller innenfor de faste komiteenes ansvarsområde. Styret forvalter Kunstforeningens aktiva. Midler innkommet ved medlemskontingent, tilskudd, gaver, utlodninger, salg av aktiva og provisjon av kunstsalg skal brukes til utstillinger, vedlikehold av Låven og egne medlems­arrangementer.

§ 6: Forhold til utstillere

Utstillere skal som hovedregel være profesjonelle kunstnere. 

Salgsprovisjon utgjøre 30% av fastsatt listepris, ekskl. Stortingets fastsatte kunstavgift. Styret kan etter særskilt vedtak sette provisjon høyere eller lavere for enkelte utstillings­arrangementer. Medlemsrabatt som nevnt i§3 a) og b) trekkes fra i Kunst­foreningens andel av provisjonen. 

§ 7: Årsmøte

Årsmøte avholdes innen utgangen av mars. Ekstraordinært årsmøte kan bestemmes av styret eller når minst 1/3 av foreningens medlemmer forlanger det.

Årsmøtet kunngjøres i lokalavisen eller ved brev til medlemmene. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende innen 3 uker i forveien.

Årsmøtet ledes av styreleder eller den årsmøtet velger.

Følgende saker skal behandles:

1.   Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen.

2.   Årsmelding og revidert regnskap for foregående kalenderår.

3.   Fastsettelse av medlemskontingent.

4.   Opprettelse og nedlegging av komiteer, valg avleder og medlemmer for 2 år av gangen.

5.   Valg av styret - som består av leder, nestleder,sekretær, kasserer og 2 styremedlemmer, samt 2 varamedlemmer. Styret velges for 2 år og varamedlemmer for 1 år av gangen. Leder, sekretær og ett styremedlem trer ut det ene året. Nestleder, kasserer og ett styremedlem trer ut etterfølgende år. Alle styremedlemmer kan gjenvelges.

6.   Valg av revisor for 2 år av gangen.

7.   Innkomne saker.

Alle valg avgjøres ved simpelt flertall. Skriftlig avstemming avholdes dersom årsmøtet vedtar dette. Medlemmer kan bare avgi stemme ved personlig fremmøte. Medlemmer må ha betalt årskontingent for siste kalenderår for å ha stemmerett. 

§ 8: Vedtektsendring

Vedtak om endring i vedtektene fattes av årsmøtet med 2/3 flertall avstemmeberettigede fremmøtte. 

§ 9: Oppløsing 

Vedtak om foreningens oppløsing må fattes av et ordinært årsmøte. Minst halvparten av foreningens medlemmer må delta i voteringen. Dersom ikke tilstrekkelig flertall oppnås kan forslaget behandles på nytt ordinært møte hvor slikt vedtak skal fattes. Vedtak kan nå gjøres med 2/3 flertall av de stemmeberettigede fremmøtte.

 

Kongsberg Kunstforening, 22.03. 2023