Styret

Leder: Ingrid Austlid Rise

Nestleder: Jørn Hagen

Styremedlem: Marit Aabel Kulseng

Styremedlem: Kari Anne Helleberg Bahri

Vara: Mona Elen Drange, Kenneth Didriksen, Wenche Hallerud

Kasserer: Ingrid M. Tollum

Sekretær: Kristin Døvle

Driftsansvarlig: Jørn Hagen

Utstillingskomiteen

Leder: Kari Anne Helleberg Bahri

Medlem: Ingrid Austlid Rise

Medlem: Hilde Honerud

Medlem: Tina Rigby Hanssen

Medlem: Sandra Burek

Fest og arrangementskomiteen: 

Leder: Marit Aabel Kulseng

Vaktkomiteen: 

Leder: Wenche Hallerud

Opphengskomiteen: 

Leder: Kenneth Didriksen

Organisasjon

Vedtekter for Kongsberg Kunstforening

Revidert på årsmøte 27.februar 2008

 

§ 1: Formål

Kongsberg Kunstforening (heretter kalt Kunstforeningen) skal gjennom utstillinger og andre arrangementer stimulere interessen og høyne forståelsen for bildende kunst og kunsthåndverk. Innenfor denne rammen skal det også presenteres andre uttrykksformer som avspeiler nye kunstretninger.

§ 2: Medlemskap

Enhver interessert kan bli personlig medlem av foreningen mot å betale den kontingenten som årsmøtet har fastsatt. Bedrifter eller organisasjoner kan være medlemmer til støtte for foreningens arbeid. Kontingenten gjelder for kalenderåret. Vedtatt kontingent skal betales innen fastsatt tidsfrist.

§ 3: Medlemsfordeler

a) Personlige medlemmer får ved kjøp av utstilte kunstverk 10% rabatt regnet i forhold til fastsatt listepris, ekskl. Stortingets fastsatt kunstavgift, dog begrenset til kr 1000 per kunstverk. Medlemskap må være registrert senest dagen før utstillingsåpning.

b) Medlemmer kan leie Kunstforeningens lokaler på Låven til private arrangementer mot å betale en kompensasjon. Lokalet kan ikke leies til kommersielle arrangementer eller utstillinger. Styret godkjenner og avslår søknader om utlån og fastsetter for øvrig leievilkår og leiepris.

§ 4: Styrets sammensetning

Kunstforeningens virksomhet ledes av et styre av 6 medlemmer og 2 varamedlemmer. Minst ett av styrets medlemmer bør være utøvende kunstner. Styret er vedtaksfør når 4 medlemmer er til stede. Saker avgjøres med alminnelig flertall. Det føres protokoll for styrets møter.

§ 5: Styrets mandat

Styret skal holdes orientert om komiteenes arbeid og påse at planlagte utstillinger og arrangementer gjennomføres i forhold til foreningens formål og innenfor de økonomiske rammer som stilles til disposisjon av styret. Styret kan i perioden mellom to årsmøter opprette ad hoc komiteer for å arbeide med oppgaver og prosjekter som ikke naturlig faller innenfor de faste komiteenes ansvarsområde. Styret forvalter Kunstforeningens aktiva. Midler innkommet ved medlemskontingent, tilskudd, gaver, utlodninger, salg av aktiva og provisjon av kunstsalg skal brukes til utstillinger, vedlikehold av Låven og egne medlemsarrangementer.

§ 6: Forhold til utstillere

Utstillere skal som hovedregel være profesjonelle kunstnere.

Med spesielt formål å stimulere ungdommens kunstinteresse tillates Kunstforeningens lokaler brukt til egne kollektiv- eller separatutstillinger av og med ungdom i den videregående skolen. Slike utstillinger organiseres etter initiativ fra Formgivingsseksjonen ved Kongsberg vgs, avd. Tinius Olsen.

Salgsprovisjon utgjøre 30% av fastsatt listepris, ekskl. Stortingets fastsatte kunstavgift. Styret kan etter særskilt vedtak sette provisjon høyere eller lavere for enkelte utstillingsarrangementer. Medlemsrabatt som nevnt i §3 a) trekkes fra i Kunstforeningens andel av provisjonen.

§ 7: Årsmøte

Årsmøtet avholdes innen utgangen av mars. Ekstraordinært årsmøte kan bestemmes av styret eller når minst 1/3 av foreningens medlemmer forlanger det.

Årsmøtet kunngjøres i lokalavisen eller ved brev til medlemmene. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende innen 3 uker i forveien.

Årsmøte ledes av styreleder eller den årsmøte velger. Følgende saker skal behandles:

1.  Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen.

2.  Årsmelding og revidert regnskap for foregående kalenderår.

3.  Fastsettelse av medlemskontingent.

4.  Opprettelse og nedlegging av komiteer, valg av leder og medlemmer for 2 år av gangen.

5.  Valg av styre - som består av leder, nestleder, sekretær, kasserer og 2 styremedlemmer, samt 2 varamedlemmer. Styret velges for 2 år og varamedlemmer for 1 år av gangen. Leder, sekretær og ett styremedlem trer ut det ene året. Nestleder, kasserer og ett styremedlem trer ut etterfølgende år. Alle styremedlemmer kan gjenvelges.

6.  Valg av revisor for 2 år av gangen.

7. Innkomne saker.

Alle valg avgjøres ved simpelt flertall. Skriftlig avstemming avholdes dersom årsmøtet vedtar dette. Medlemmer kan bare avgi stemme ved personlig fremmøte. Medlemmer må ha betalt årskontingent for siste kalenderår for å ha stemmerett.

 

§ 8: Vedtektsendring

Vedtak om endring i vedtektene fattes av årsmøtet med 2/3 flertall av stemmeberettigede fremmøtte.

 

§ 9: Oppløsing

Vedtak om foreningens oppløsning må fattes av et ordinert årsmøte. Minst halvparten av foreningens medlemmer må delta i voteringen. Dersom ikke tilstrekkelig flertall oppnås kan forslaget behandles på nytt ordinært møte hvor slikt vedtak skal fattes. Vedtak kan nå gjøres med 2/3 flertall av de stemmeberettigede fremmøtte.

Kunstforeningens midler tilfaller Kongsberg kommune eller en ideell organisasjon med tilsvarende formål etter årsmøtets bestemmelse.

 

Kongsberg Kunstforening, 27.02.2008