PERSONVERNÆRKLÆRING
Denne personvernerklæring starter fra 25.05.2018.
Kongsberg kunstforening er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger, og vil beskytte og respektere ditt privatliv
og din personlige integritet når du besøker vår nettside eller bruker våre applikasjoner. Denne personvernerklæringen vil
hjelpe deg med å forstå hvilke personopplysninger vi behandler, hvorfor de samles inn og behandles og hvordan vi
bruker dem. Den vil også forklare hvordan du kan utøve rettighetene du har når du betror oss med dine
personopplysninger. Vi ber deg om å ta deg tid til å lese denne personvernerklæringen grundig. Dersom du har
spørsmål er du velkommen til å kontakte oss ved hjelp av kontaktopplysningene nederst i dokumentet.

Vær oppmerksom på at våre e-postutsendelser kan inneholde lenker til våre medlemmer. Dersom du følger en lenke til
slike nettsider eller bruker tjenester som tilbys av tredjeparter ber vi deg være oppmerksom på at disse kan ha sine egne
personvernerklæringer og at vi ikke påtar oss noe ansvar for deres behandling av dine personopplysninger. Du bør
derfor gjøre deg kjent med deres personvernerklæringer før du gir dem dine personopplysninger.

MINDREÅRIGE
Beskyttelse av barns privatliv og sikkerhet på internett er svært viktig for oss, og vi driver ikke bevisst innhenting av
personopplysninger fra barn under 13 år uten at det foreligger dokumenterbart samtykke fra barnets foresatte.

HVILKE PERSONOPPLYSNINGER SAMLER VI INN OM
DEG?

Vi innhenter ingen personopplysninger om deg – kun kontaktinformasjon, e-postadresse, når du melder deg på våre
nyhetsbrev/invitasjoner. Kontaktinformasjonen er ikke knyttet opp mot navn.
Kontaktopplysninger du aktivt oppgir til oss:
- E-postadresse
Brukergenererte personopplysninger:
Vi bruker opplysningene om deg på følgende måter:
- Utsendelser av nyhetsbrev om vår virksomhet og invitasjoner til våre utstillinger.
Vi kan også samle inn ytterligere informasjon om din bruk av våre nettsider ved bruk av informasjonskapsler (cookies)
og andre lignende teknologier.

HVA SKJER DERSOM DU KOBLER DINE SOSIALE MEDIER
TIL VÅRE TJENESTER?

Du kan koble deg på sosiale medier som f.eks. Facebook. Om du velger å gjøre dette kommer vi ikke til å innhente
opplysninger om din brukerkonto på det aktuelle sosiale mediet.
Vennligst vær oppmerksom på at denne Personvernerklæringen ikke gjelder når du bruker funksjonene i din konto for
sosiale medier. Din bruk av disse funksjonene reguleres av personvernerklæringer og andre vilkår angitt av selskapene
som tilbyr tjenestene.

HVORFOR SAMLER VI INN DINE PERSONOPPLYSNINGER?
Våre formål
Vi behandler dine personopplysninger for følgende formål:
A) For å gjøre deg interessert i kunst og Kongsberg kunstforening.
B) For våre berettigede formål
- For å vise kunst som er til salgs ved henvendelse til galleriet.
- For analyse- og statistikkformål med sikte på å forbedre nettsidene;
C) For promoteringsformål

- For å promotere kunst i Kongsberg og Norge.
Er det obligatorisk å gi fra seg personopplysninger?
Personopplysninger som vi ber deg om å oppgi, og som er markert som ”obligatorisk” på noen måte, for eksempel ved
bruk av *-symbolet, er påkrevd for at vi skal kunne tilby våre tjenester.

HVEM KAN VI DELE DINE PERSONOPPLYSNINGER MED?
Vi vil ikke komme til å dele dine personopplysninger.

HVOR BEHANDLER VI DINE PERSONOPPLYSNINGER?
Personopplysningene vi innhenter fra deg vil kun bli lagret på våre servere.

HVOR LENGE LAGRER VI DINE PERSONOPPLYSNINGER?
Vi vil ikke lagre dine personopplysninger lenger enn vi anser nødvendig for å oppfylle formålene som er beskrevet over i
avsnittet ”Hvorfor behandler vi dine personopplysninger”.

HVORDAN BESKYTTER VI DINE PERSONOPPLYSNINGER?
Å beskytte dine personopplysninger er viktig for oss. Alle personopplysninger du oppgir til oss lagres på sikre servere,
og vi benytter omfattende tiltak for å beskytte mot tap, misbruk, uautorisert tilgang, endring, offentliggjøring eller
ødeleggelse av dine personopplysninger.
Selv om vi arbeider hardt for å beskytte dine personopplysninger kan vi ikke garantere at dette vil hindre ethvert
uautorisert forsøk på å få tilgang til, bruke eller offentliggjøre opplysningene. Vi har sikkerhets- og responsplaner for å
håndtere eventuelle fysiske eller tekniske hendelser raskt og på best mulig måte for å begrense negative virkninger av
slike hendelser.

HVORDAN KAN DU FÅ TILGANG TIL DINE
PERSONOPPLYSNINGER?

Vi forstår at du fra tid til annen kan ha behov for ytterligere informasjon fra oss vedrørende dine personopplysninger og
hvordan disse behandles, eller at du kan ønske å oppdatere eller korrigere opplysningene du har gitt oss. Derfor har du
blant annet følgende rettigheter:
- Rett til å få tilgang til dine personopplysninger:du har rett til å få informasjon fra oss om hvorvidt vi behandler
personopplysninger om deg og, dersom det er tilfellet, å få tilgang til personopplysningene og informasjonen.
- Rett til korrigering: dersom du finner at personopplysninger vi behandler om deg er feil eller unøyaktige har du rett til å
kreve at vi korrigerer slike personopplysninger.
- Rett til sletting (rett til å bli glemt): i visse tilfeller, for eksempel der dine personopplysninger har blitt behandlet uten
lovlig grunnlag eller der du har trukket tilbake samtykke til behandlingen (der behandling er basert på samtykke), har du
rett til å kreve at vi sletter dine personopplysninger.
- Rett til begrensning av behandling: i visse tilfeller, for eksempel der du bestrider riktigheten av dine
personopplysninger eller der du har protestert mot våre berettigede formål ved behandlingen av dine opplysninger, har
du rett til å kreve at vi begrenser behandlingen av dine personopplysninger inntil en løsning er funnet.
- Rett til å protestere mot behandling: i visse tilfeller, for eksempel dersom du bestrider at vi har et berettiget formål ved
behandlingen av dine personopplysninger, har du rett til å protestere mot behandling av personopplysninger av grunner
knyttet til din særlige situasjon.
- Rett til dataportabilitet: dersom behandlingen av dine personopplysninger utføres automatisk og er basert på samtykke
eller for å oppfylle vårt avtaleforhold har du rett til å kreve at vi gir deg tilgang til personopplysninger i et maskinlesbart
format for overføring til en annen behandlingsansvarlig.
- Rett til å klage til tilsynsmyndigheter:Du har rett til å fremme klage vedrørende vår behandling av dine
personopplysninger til din kompetente tilsynsmyndighet.
Dersom vår behandling av dine personopplysninger er basert på samtykke har du rett til å trekke slikt samtykke tilbake
når som helst. Tilbakekall av samtykke vil likevel ikke påvirke behandlingen vi har foretatt basert på samtykket før det ble
tilbakekalt. Tilbakekall av samtykke gjøres ved å kontakte oss, eller ved å oppdatere innstillingene i våre tjenester der
dette er mulig.
Vennligst kontakt oss ved å bruke kontaktinformasjonen nederst i dokumentet for å utøve rettighetene angitt over. Vi vil
gjøre kommersielt forsvarlige bestrebelser for å svare på din henvendelse innen 30 dager fra vi mottar den. Dersom vi
ikke er i stand til å besvare henvendelsen i løpet av 30 dager vil vi gi deg beskjed om dette, om grunnen til forsinkelsen
og om når du kan forvente svar på din henvendelse.

ENDRINGER I DENNE PERSONVERNERKLÆRINGEN
Denne Personvernerklæringen kan endres fra tid til annen. Du bør derfor forsikre deg om at du jevnlig setter deg inn i
seneste versjon av Personvernerklæringen. Vi vil publisere enhver endring i Personvernerklæringen her. Dersom
endringene er vesentlige vil vi varsle deg tydelig, for eksempel via e-post. Dersom vi endrer Personvernerklæringen på
en måte som påvirker hvordan vi bruker dine personopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på hvilke muligheter du
har som konsekvens av endringene. Vi vil også oppbevare tidligere versjoner av Personvernerklæringen i et arkiv slik at
du kan gjøre deg kjent med disse.

KONTAKT OSS
Personvernombud for Kongsberg Kunstforening kan kontaktes via e-post til Kongsbergkunstforening@gmail.com.
Spørsmål, kommentarer og forespørsler vedrørende denne personvernerklæringen sendes til:
Kongsbergkunstforening@gmail.com.